Ways to Get Involved

Home  /   Ways to Get Involved

Donate Your Birthday: Instead of receiving birthday presents, you can collect cash or donation items from your friends and family for the children of Camillian Home. For donation items, you may use this list as a guideline.

Donate Your Skills: Sometimes we can become overwhelmed with work or we may not even have the specific skills to do certain things – that’s when we need your help! For example, graphic designers can create art work to help promote our campaigns.

Make A Video: If you have a digital camera that can make videos, you can help spread the word about Camillian Home by uploading videos on youtube and other social media platforms. Please coordinate with us if you would like to film at the home.

Promote Our Banner: You may add our banner to your email signature with a link to our website. You can mention that you are raising awareness and/or fundraising for us. When someone clicks on your banner, they’re taken to our website which helps people get to know us and get involved too.

Students/Schools: Choose Camillian Home as your school’s charity of choice and/or sponsor a child. Students can also help out by doing diaper collections when we are low in supplies or by coming over to volunteer and get CSR credit!

Organize a Fund Raiser: While this may seem intimidating, you will realize how easy it actually is to organize a fund raising event among your friends. Make use of a hobby or group that you are already involved with and get everyone to pitch in! Eg. If you are a work out fanatic, invite everyone for an intense fitness session where entrance fee is a donation to Camillian Home.

Corporate CSR: As a company, you can choose Camillian Home as your charity of choice so that all your CSR initiatives can benefit children living with disabilities. You may also choose to sponsor a child. We would appreciate if you and your colleagues could come visit the home and have lunch with our kids too!

Donation Box: Place our donation box at your restaurant, school, shop, or business where there is plenty of traffic. It’s a quick and easy way for people to help Camillian Home and also helps raise awareness of what we do for children living with disabilities in Thailand.

Sponsor/Attend our Events: Camillian Home organizes several events throughout the year to raise funds and awareness for children living with disabilities. We see these events as a great way for people to get to know us better. From ritzy charity gala dinners to all-day fun fairs, there’s something for everyone to participate in.


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมทำบุญวันเกิด แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กร ในบางเวลาทางบ้านคามิลเลียนมีภาระงานที่หนักและไม่สามารถจัดการได้ทัน  หรืออาจจะไม่มีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อทำงานให้ออกมาได้อย่างมีคุณถาพ และเราต้องการความช่วยเหลือจากท่าน เช่น กราฟฟิกดีไซเนอร์สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อช่วยโปรโมทโครงการของเรา

ร่วมสร้างสื่อวิดิทัศน์ หากท่านมีกล้องดิจิตอลที่ถ่ายวิดิโอได้ ท่านสามารถช่วยเรากระจายข่าวเกี่ยวกับบ้านคามิลเลียนโดยการอัปโหลดวิดิโดบน YOUTUBE และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ตามโซเซียลมีเดีย กรุณาประสานงานกับเรา หากท่านมีความประสงค์ที่จะถ่ายทำที่บ้านคามิลเลียน

โปรโมทแบนเนอร์ของเรา ท่านสามารถเพิ่มแบนเนอร์ของเราในลายเซ็นอีเมลของท่านพร้อมกับเชื่อมโยงลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพียงเท่านี้ท่านก็กำลังสร้างความตระหนักรู้หรือระดมทุนให้แก่บ้านคามิลเลียน เมื่อแบนเนอร์ถูกคลิกจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยให้ผู้คนรู้จักและมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือโรงเรียน เลือกบ้านคามิลเลียนเป็นสถานที่จัดงานการกุศลโรงเรียนของท่าน หรือรับอุปการะเด็ก ๆ นอกจากนี้กลุ่มนักเรียน นักศึกษายังสามารถช่วยรวบรวมผ้าอ้อมในยามที่ทางบ้านขาดแคลน หรือเข้ามาเป็นอาสาสมัครและได้รับหน่วยกิตในวิชาจิตอาสาอีกด้วย

จัดตั้งการระดมทุน การระดมทุนนั้นง่ายมาก ท่านอาจจะใช้ประโยชน์จากการทำงานอดิเรก กลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มชมรมต่าง ๆ ที่ท่านเป็นสมาชิกในการระดมทุน เช่น หากท่านรักในการออกกำลังกาย ท่านอาจเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายโดยมีการเก็บค่าแรกเข้าเพื่อบริจาคให้กับบ้านคามิลเลียน

ความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับบริษัทหรืององค์กร ท่านสามารถเลือกบ้านคามิลเลียนเป็นสถานที่จัดงานการกุศล เพื่อให้เด็ก ๆ ผู้ทุพลภาพมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการริเริ่มทำ  อีกทั้งท่านยังสามารถอุปการะเด็ก ๆ ได้  เราซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ถ้าท่านและเพื่อนร่วมงานมาเยี่ยมชมที่บ้านคามิลเลียนและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็ก ๆ

กล่องรับบริจาค วางกล่องรับบริจาคของเราที่ร้านอาหาร โรงเรียน ร้านค้า หรือแหล่งธุรกิจที่มีผู้คนสัญจร เป็นวิธีที่สะดวกสำหรับผู้คนที่จะช่วยเหลือบ้านคามิลเลียน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ว่าเราทำอะไรเพื่อเด็กพิการในประเทศไทยบ้าง

ร่วมเป็นผู้อุปการะ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเรา  ตลอดทั้งปีบ้านคามิลเลียนจัดหลายกิจกรรมเพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้เพื่อเด็กพิการ เราเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้ผู้คนรู้จักบ้านของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงอาหารเย็นการกุศลไปจนถึงงานจำหน่ายสินค้า และนี่เป็นเพียงบางส่วนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าร่วม