Volunteer Policies

หน้าหลัก  /   Volunteer Policies

"ในสายตาของเด็กๆ, อาสาสมัคร, คือ คนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา, ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน. รวมถึง, มอบความรักและความเอาใจใส่, แบบคนในครอบครัว - อแลง บีอูด

camillian volunteer

การใช้อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสาร

 • ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ระหว่างเวลาทำงาน
 • ไม่อนุญาตให้เด็กใช้โทรศัพท์หรือแท๊บเล็ต/i-pad ของอาสาสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ไม่อนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเวลาทำการเว้นแต่งานที่เกี่ยวข้อง
 • อาสาสมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ในออฟฟิศ.

การแต่งกาย

 • ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนกุด, กางเกงขาสั้นควรจะมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 นิ้วเหนือเข่า.
 • ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ
 • อาสาสมัครชายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น, ต้องสวมกางเกงขายาวเท่านั้น

volunteer mat
volunteer guitar

 • เราเคารพสิทธิและเสรีภาพในการคิดและตัดสินใจของอาสาสมัครทุกคน แต่ทางเราขอความร่วมมือจากอาสาสมัครทุกท่านไม่ควรนำความเชื่อส่วนบุคคลมาเผยแผ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับศาสนา, วัฒนธรรมและมาตรฐานของการทำงาน). ในกรณีหากมีการละเมิดกฎ, ทางเราจะขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครโดยทันที.
 • การทำงานของเราถือเป็นความลับ, เนื่องด้วยเราต้องคำนึงสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของบ้านเป็นสำคัญ. เราหวังว่าอาสาสมัครจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนที่อาศัยหรือใช้บริการที่บ้านคามิลเลียนให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่และเด็ก ๆ ที่เกี่ยวข้อง. ซึ่งรวมไปถึงการถ่ายภาพ.
 • แม้ว่าภายในบ้านคามิลเลียนจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสภาพแวดล้อมที่ดี, there are times when working with children living with disabilities can be stressful and upsetting – you need to be sure that you will be able to cope with this kind of work, บ้านคามิลเลียนเปิดประตูต้อนรับคุณอยู่.
 • อาสาสมัครต้องมีความกระตือรือร้นสูง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง. เนื่องจากบ้านคามิลเลียนเราไม่มีพี่เลี้ยงอาสาสมัคร. อาสาสมัครจึงต้องเรียนรู้การทำงานจากเจ้าหน้าที่ภายในบ้าน. สำหรับอาสาสมัครชาวต่างชาติ, อาจจะต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่บางส่วนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.
 • ด้วยข้อจำกัดในเรื่องเวลาการทำงานและจำนวนเจ้าหน้าที่, การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอาจจะทำได้ไม่เต็มที่. สำหรับอาสาสมัครชาวต่างชาติ, อาจจะต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่บางส่วนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.
 • ในระหว่างการปฏิบัติงานอาสาสมัคร, ท่านสามารถเชิญเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเยี่ยมชมการทำงานได้ (กรุณาแจ้งและทำการนัดหมายกับทางออฟฟิศก่อนทุกครั้ง)
 • เป้าหมายหลักของเราคือทำทุกอย่างประโยชน์สุขของเด็กๆ เป็นสำคัญ. การที่ท่านเลือกเข้ามาเป็นอาสามัครกับทางบ้านคามิลเลียน นอกจากจิตใจที่มุ่งมั่น อยากจะช่วยเหลือเด็กๆ แล้ว (ซึ่งความช่วยเหลือของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันออกไป), แต่ทางบ้านคามิลเลียนจะขอให้จิตอาสาทุกท่านนึกถึงความสุขและความสบายทั้งกายและจิตใจของเด็กๆ ไว้เป็นอันดับแรก. บ้านคามิลเลียนไม่สนับสนุนการบังคับเด็ก ถึงแม้ว่าทางอาสาสมัครจะมีความใจที่หวังดีก็ตาม, นอกจากสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กๆ แล้ว สภาพจิตใจที่เปราะบางของน้องๆ ก็อยากให้อาสาสมัครทุกท่านพึงตระหนักเอาไว้อยู่เสมอเมื่อท่านเข้ามาอยู่ร่วมกับบ้านของเราแล้ว.