คำถามที่พบบ่อย

หน้าหลัก  /   คำถามที่พบบ่อย

camillian child

คำถามที่พบบ่อย

เด็กบางคนถูกส่งผ่านทางงานสังคมสงเคราะห์ของแต่ละท้องที่เพื่อเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านคามิลเลียนฯ . และเด็กๆ หลายคนมาจากการส่งต่อของโรงพยาบาล วัด หรือได้รับการบอกต่อกันจากผู้ที่ีรู้จัก .


92%. ใช้เพื่อการดำเนินโครงการ 8% ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย, การบัญชี, การพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์, เพื่อใช้สำหรับ, การระดมทุนและการตลาด.


96% มาจาก; ผู้บริจาครายบุคคล , องค์กรต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน , มาจาก 4% รัฐบาลไทยที่สนับสนุนกิจกรรมเป็นบางส่วน


ไม่, แต่ละโครงการเป็นอิสระทางการเงิน; แต่ละบ้านมีบัญชีธนาคารเป็นของตนเอง. การบริจาคของท่านจะใช้สำหรับการดูแลเด็กๆ พิการในบ้านคามิลเลียนฯ .


เราไม่ได้จัดซื้อ. สิ่งของเหล่านี้มาจากการบริจาคของเพื่อนๆ และผู้สนับสนุน ที่อยากเห็นเด็กๆ มีความสุข . มีสุขภาพจิตที่ดี และยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและฟื้นฟูสุขภาพของเด็กๆ. การใช้จ่ายของบ้านคามิลเลียนฯ จะใช้เฉพาะสิ่งจำเป็นเบื้องต้น และมีประโยชน์กับเด็กๆ เช่น การรักษาพยาบาล , การศึกษา, ที่พักและอาหาร.


อาคารด้านหลังของบ้านคามิลเลียนฯ เรียกว่า ศูนย์อภิบาลคามิลเลียนฯ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรม ของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย . ศูนย์อภิบาลฯ ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจาก .... เป็นสถานที่ฝึกอบรมในด้านการดูแลสุขภาพ . อาคารหลังนี้บริหารจัดการส่วนต่างๆ ด้วยตนเองเราไม่ได้แชร์ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากบ้านคามิลเลียนฯ.

บ้านคามิลเลียนฯ ดำเนินการได้จากการช่วยเหลือจากเครือข่ายของผู้สนับสนุน . ในส่วนของการก่อสร้างของบ้านคามิลเลียนฯ เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจดีจากประเทศอิตาลีสองท่านซึ่งบริจาคผ่านทางสภากาชาิติอิตาลี ซึ่งทางศูนย์อภิบาลคามิลเลียนฯ ได้แบ่งพื้นที่บริเวณด้านหน้าให้กับทางบ้านคามิลเลียนฯ ไว้สำหรับก่อสร้างอาคาร .


ถึงแม้ว่าบ้านคามิลเีลียนฯ จะดำเินินการภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย , ทางมูลนิธิฯ ไม่มีการบังคับให้เด็กต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์(คาทอลิก) . เด็กๆ สามารถนับถือศาสนาได้ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล.


ครอบครัวที่มีคุณค่า, จะซื่อสัตย์ต่อคู่ของคุณ, ใช้วิธีการที่มีอยู่เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อหรือผ่านการติดเชื้อให้กับบุคคลอื่น.


รัฐบาลไทยไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะให้การดูแลที่มีคุณภาพและการรักษาสำหรับเด็กพิการที่ถูกทอดทิ้ง. นี้รวมกับสังคมปานที่แข็งแกร่งมากและการเลือกปฏิบัติที่แนบมากับพิการและเอชไอวี / เอดส์ใบเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรง. ซึ่งผลที่ตามมานั้น, หลายคนไม่รอด. อย่างดีเลิศ, อำเภอในประเทศไทยทุกความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเพื่อรับมือกับปัญหาระดับชาติ.


ตั้งแต่เริ่มแรก 2011, บ้านคามิลเลียนฯได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาของไทยในการจัดให้เด็กๆ ได้เรีิยนในหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ศ.น.). โดยจะใช้เวลา 2 ปี 4 ภาคเรียน โดยทางบ้านคามิลเลียนฯ ได้จ้างคุณครูมาสอนน้องๆ กลุ่มนี้ . เด็กๆ จะได้เีรียนวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิชา ทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาจริยธรรม. เมื่อเด็กๆ เรียนจบตามหลักสูตร, เด็กๆ 6 จะได้รับวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ. สำหรับเด็กพิการทางด้านสายตา จะได้รับการศึกษาผ่านทางอักษรเบรลล์ , คอมพิวเตอร์และการฝึกทักษะการใช้ชีวิต จากอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ.สำหรับเด็กที่สามารถฟื้นฟูได้, จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอาชีพ หรือทำงานกับบ้านคามิลเลียนฯ เช่นเป็นครู, ผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยพยาบาล หรือพนักงานซ่อมบำรุง. สำหรับเด็กๆ ที่มีความพิการรุนแรง หรือพิการซ้ำซ้อน, เรายังคง. ต้องให้การดูแลกับพวกเค้าตราบที่พวกเค้ายัง, มีชีวิต ซึ่งเรายังคงฟื้นฟูให้กับน้องๆ กลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง.


6.00น. ตื่นนอน

7.00น. รับประทานอาหารเช้า

8.00น. กิจกรรมกลุ่ม

9.00น. เรียนหนังสือ /, กายภาพบำบัด

12.00น.-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน

1.00น. เรียนหนังสือ /, กายภาพบำบัด

3.00-5.00น. กิจกรรมกลุ่ม

5.00น. อาบน้ำ

6.00รับประทานอาหารเย็น

6.30น. - 08:00 น. เวลาว่าง

8.00น. เข้านอน


ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมน้องๆ ที่บ้านคามิลเลียนฯ ได้, มันมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เพื่อเยี่ยมชม. ถ้าคุณเป็นผู้เข้าชมครั้งแรก, หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเราจะมากับคุณตลอดเวลา. คุณไม่สามารถรับการติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสทางร่างกายปกติ; จับมือ, จูบ, ฯลฯ อาหารร่วมกัน.


ส่วนใหญ่ของเด็กที่เกิดเอชไอวีบวก. เป็นโรคที่ส่งผ่านไปยังพวกเขาผ่านการตั้งครรภ์. ในบางกรณีเด็กที่ถูกทำร้ายทางเพศโดยสมาชิกในครอบครัวเอชไอวีบวกและต่อมาได้ทำสัญญากับไวรัสด้วยวิวัฒนาการของยา ในการต่อต้านเชื้อเอชไอวี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้เด็กๆ มีชีิวิตที่ยาวขึ้น. เด็กบางคนที่ติดเชื้อเอช ไอ วี มีชีิวิตมากกว่า 24 ปี. ถ้าเด็กๆ ได้ทานยาและรับการรักษาที่ถูกต้อง, พวกเขาสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวหลายปี.ในการอุปการะเด็ก 1 คนท่านสามารถช่วยบริจาคเป็นประจำเดือน เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พิเศษในการช่วยสนับสนุนเด็กที่อยู่ในความดูแลของเรา. ในการอุปการะเด็ก ท่านจะได้รับรายละเอียดต่างๆ ของเด็ก, ซึ่งจะมีการอัพเดทอย่างน้อย 2 ครั้ง, ต่อปี, ความช่วยเหลือ เอื้ออาทรของท่านจะช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในความดูแลของเรา. การอุปการะเด็กเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านคามิลเลียนฯ: เพราะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ , ช่วยให้เราวางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ท่านได้บริจาคมาจะถูกนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นต่อเด็กๆ มากที่สุด .


เงินเหล่านี้จะตรงไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ , แต่เด็กที่ท่านให้การอุปการะ จะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ คนอื่นที่ช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในความดูแลของบ้านคามิลเลียนฯ. เพราะว่าเราอยากให้การดูแลที่เสมอภาคแ่ก่เด็กทุกคน, เราไม่อยากให้มีการแบ่งแยกในเรื่องของการดูแลเด็ก ไม่อยากให้มีกรณีเด็กที่มีผู้สนับสนุนได้รับการดูแลที่ดีกว่า . การสนับสนุนของท่านจะช่วยเด็กๆ ในเรื่อง : อาหาร, ที่พัก, การศึกษา, และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์.


เด็กของเราบางคนมีสปอนเซอร์มากกว่าหนึ่งคน. ส่วนนี้เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (การจัดเตรียมและการส่งออกคดีประวัติศาสตร์), เพื่อที่มากขึ้นของเงินของคุณไปที่ที่มันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด.


ความเอื้ออาทรของคุณจะช่วยเด็กทั้งหมดที่หน้าแรกคามิลเลียน. ดังนั้น, แม้ว่าบุตรหลานของคุณอย่างแท้จริงจะได้รับประโยชน์จากของขวัญของคุณ, การให้การสนับสนุนโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการมีเงินพอที่จะดูแลเด็กในการดูแลของพวกเขาและวางแผนล่วงหน้า.