โปรแกรมสำหรับเด็กๆ

หน้าหลัก  /   Our Projects

camillian children

We offer a wide range of activities, projects and services at Camillian Home, including education programs, physical rehabilitation, การทำสมาธิ, training in daily life skills and routines, socialization activities, ศิลปะบำบัด, hydrotherapy, vocational training and other therapeutic activities. กว่าหลายปีที่ผ่านมา, we have seen a strong increase in the number of children and families using the services provided by the Camillian Home, with increased numbers of both resident children, who live onsite, and daycare children, who live with their families in surrounding districts and come to the Home during the day.

    • การศึกษานอกระบบ
    • การฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
    • โรงเรียนคนตาบอด
    • กายภาพบำบัด
    • บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
    • การให้คำปรึกษา
    • ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
    • ทักษะที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
    • ดูแลผู้สูงอายุ
    • ศิลปะบำบัด
    • ดนตรีบำบัด
    • กิจกรรมทางสังคม